Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Korporátne Financie a Investičné Bankovníctvo

Vďaka našej podpore klienti chápu a dokážu prekonať zložité aspekty realitného trhu, ako je napríklad zameranie nájomcov na znižovanie nákladov či monetizácia realít, orientácia investorov v stále sa meniacej oblasti finančníctva, získavanie nového kapitálu zo strany investičných spoločností private equity alebo posudzovanie možností zníženia úverovej angažovanosti v jednotlivých projektoch zo strany bánk- deleveraging. Naším cieľom je poskytovať praktické a hodnotné riešenia.

Každý projekt vedie skúsený partner a využíva podporu tímu zostaveného konkrétne podľa povahy úlohy. Vzdelanie, skúsenosti a pôsobenie našich odborných pracovníkov je veľmi rôznorodé, prichádzajú napríklad z odborov bankovníctva, účtovníctva, riadenia investícií, nehnuteľností. Disponujú širokou paletou vedomostí a zručností, ich poradenstvo je preto ucelené a smerodajné.

Máme rozsiahle skúsenosti v zabezpečovaní nasledujúcich služieb:

Riešenia pre nájomcu

Klientom z radov nájomcov poskytujeme poradenstvo v oblasti štruktúrovaných transakcií, ako je napríklad predaj portfólia nadbytočných nájomných zmlúv, monetizácia vlastných nehnuteľností, reštrukturalizácia nájomných a úverových vzťahov a výstavba vedená nájomcom.

Úverové poradenstvo


Poradenstvo pri úverovaní a zariaďovaní úverov

Klientom pomáhame vytyčovať ich úverové stratégie, nachádzame tradičné i netradičné zdroje kapitálu, ktoré najlepšie vyhovujú ich individuálnym potrebám, a pomáhame im vyjednať čo najvýhodnejšie podmienky úveru.

Predaj úverov

Bankám a ďalším úverovým inštitúciám pomáhame s posudzovaním menej zásadných, horšie splácaných a nesplácaných úverov a portfólií a s určovaním možností a stratégií zameraných na maximálne vymáhanie pohľadávok.

Akciové poradenstvo


Umiestňovanie finančných prostriedkov do fondov

Investorom do fondov poskytujeme poradenstvo ohľadom umiestňovania majetkových účastí v rámci širokého spektra špecifických investorov, ktorí poskytujú finančné prostriedky. Čerpáme pritom z našej siete širokého spektra týchto investorov. Investorom do fondov tiež radíme v otázkach stratégie a štruktúry fondov tak, aby sme pre nich maximálne posilnili atraktivitu fondov.

Poradenstvo ohľadom fondov

Investorom poskytujúcim finančné prostriedky a uvažujúcim o investíciách do najrôznejších fondov poskytujeme poradenstvo a pomáhame im určiť najlepšie možnosti v okruhu daného typu subjektov, ktoré sú vhodné pre ich konkrétne investičné ciele.

Poradenstvo ohľadom sekundárnych trhov

Poskytujeme poradenstvo ako nadobúdateľom, tak predávajúcim nekótovaných cenných papierov emitovaných subjektmi, ktoré vykonávajú kolektívne investície do nehnuteľností.

Poradenstvo ohľadom spoločných podnikov

Investorom poskytujeme poradenstvo k spôsobu štruktúrovania a realizácie spoločných podnikov, vrátane vypracovania podnikateľského zámeru, zmlúv týkajúcich sa spôsobu riadenia spoločného podniku, spôsobu rozhodovania a spôsobu riešenia patových situácií.

Ako Môžeme Pomôcť


Úroveň odbornosti

Náš tím sa pri dosahovaní vašich obchodných cieľov plne zameria na vaše potreby. Vďaka svojej storočnej praxi v odbore, dôkladným znalostiam v mnohých disciplínach a doloženým výsledkom pomôžeme klientom dosiahnuť lepšie výsledky.

Informované stratégie

Naši odborníci na základe najnovších poznatkov o trhu, o jeho momentálnej nálade, nových trendoch a prognózach vypracujú taktickú realizačný stratégiu, na mieru prispôsobenú vašej situácii.

Globálna sieť

Naša celosvetová sieť nám umožňuje spolupracovať s kolegami na všetkých svetadieloch a vytvárať riešenia, ktoré maximalizujú atraktivitu pre tuzemské a zahraničné zdroje kapitálu. Zároveň tak získavame priamy prístup ku kľúčovým finančným, akciovým a predajným partnerom pre našich klientov po celom svete.

Pridaná Hodnota – Výhody Nášho Prístupu


Rozsah možností - riešenia na mieru

Naša dôkladná znalosť celej vertikálnej kapitálovej štruktúry, počnúc prioritne splatnými úvermi až po majetkové účasti, nám umožňuje vyhodnocovať všetky možnosti financovania a predaja a ponuku ušiť na mieru s cieľom nastaviť optimálne podmienky. Každý klient pre nás predstavuje príležitosť a povinnosť uplatniť tieto znalosti v celej šírke pri spracovaní najlepších možných riešení.

Tvorivé riešenie

Klientom chceme ponúkať najlepšie tvorivé finančné riešenie, a preto pri vytváraní najlepších riešení pre klientov spolupracujeme s kolegami z najrôznejších profesií a odborov z celej našej širokej globálnej siete.

Skúsenosti a Zdroje


Máme zastúpenie v Európe, Severnej i Južnej Amerike a na Ďalekom východe. Naši odborníci z korporátnych financií a investičného bankovníctva sú teda prepojení a využívajú znalosti trhov a odborné investičné skúsenosti, vďaka čomu naši klienti napĺňajú svoje ciele a dosahujú optimálne výsledky.

Náš tím je aj vaším tímom a pri práci na vašom zadaní máme vždy na mysli predovšetkým vaše ciele a potreby.

Naprostá diskrétnosť, bezkonkurenčná znalosť trhu a doložená históriou úspešne realizovaných výsledkov - to sú len niektoré z dôvodov, prečo s nami klienti spolupracujú už viac ako 100 rokov. Sme hrdí na skutočnosť, že je naše meno spájané s niektorými najväčšími a najkomplikovanejšie transakciami na svete - rok za rokom, za neustále sa meniacich trhových a ekonomických podmienok.