Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Moderné otroctvo a obchodovanie s ľuďmi

Spoločnosť Cushman & Wakefield je odhodlaná riadiť svoj biznis zodpovedne a podľa najvyšších etických noriem. Sme jednou z popredných firiem v oblasti realitných služieb v Slovenská republika, pričom viac ako 50 ľudí priamo pracuje pre nás v 1 kanceláriách v celej Slovenskej republike. Naši klienti sa pohybujú vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore v danej krajine i na celom svete.

Máme nulovú toleranciu voči otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi, politika spoločnosti Cushman & Wakefield zakazuje všetky formy nútenej alebo povinnej práce. Vyžaduje od predajcov / dodávateľov, aby udržiavali a podporovali základné ľudské práva tam, kde sa rozhodnutia o zamestnaní zakladajú na slobodnej voľbe bez nútenej alebo väznenej práce, bez použitia fyzických trestov alebo hrozieb násilia alebo iných foriem fyzického, sexuálneho, psychologického alebo verbálneho zneužívania ako spôsob udržiavania disciplíny alebo kontroly.

Okrem toho, naše zásady stanovujú dodržiavanie vekových hraníc pri zamestnávaní mladistvých, definované zákonom alebo predpismi, a zákaz deťom vykonávať prácu, ktorá ich vystavuje neprimeraným fyzickým rizikám, ktoré môžu poškodiť telesný, duševný alebo emocionálny vývoj dieťaťa alebo nesprávne zasahovať do ich vzdelávacích potrieb.

Vzhľadom na charakter nášho podnikania, v spoločnosti Cushman & Wakefield vnímame riziko hlavne cez náš dodávateľský reťazec, a to buď pri obstarávaní služieb na riadenie podnikania alebo pri poskytovaní služieb klientom. Dodávatelia pôsobia v mnohých odvetviach, ako napríklad stavebníctvo, správa zariadení, financie, technológie, cestovanie a služby. Spolupracujeme aj s ďalšími odborníkmi, poradcami a konzultantmi a dodávateľmi.

V tých oblastiach nášho podnikania, ktoré sme vyhodnotili alebo sa o nich domnievame, že je v nich vyššia potenciálna hrozba moderného otroctva, používame množstvo opatrení na zníženie rizika. Patria sem:

  • používanie zmluvných doložiek v dodávateľských zmluvách, ktoré vyžadujú dodržiavanie našej štandardnej politiky,
  • vykonávanie náležitej starostlivosti o dodávateľov (kvôli eliminácií rizika otroctva a obchodovania s ľuďmi),
  • povinnosť dodávateľov oznámiť akékoľvek porušenia priamo alebo implicitne.

K dnešnému dňu sme si neboli vedomí žiadnych prípadov otroctva a obchodovania s ľuďmi v našom obchodnom alebo dodávateľskom reťazci. Udržiavame externú horúcu linku, v ktorej zamestnanci, klienti a tretie strany môžu nahlásiť podozrenie na otroctvo alebo obchodovanie s ľuďmi v našom obchodnom alebo dodávateľskom sektore.

V prípade prijatia takéto nahlásenia budeme konať okamžite a rozhodne. Môže to zahŕňať aj spoluprácu s dodávateľmi s cieľom napraviť akékoľvek porušenia, ale aj okamžité ukončenie zmlúv, podávanie správ orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom podľa potreby.

Pravidelne trénujeme a pripomíname svojim zamestnancom (podľa potreby dodávateľom) o ich povinnostiach vyplývajúcich z našich pravidiel o etickom konaní, právnych predpisoch a súlade. Požiadali sme nášho vedúceho riadenia rizík a dodržiavania predpisov, aby spolupracovali s ostatnými zainteresovanými stranami v našom podnikaní s cieľom vyvinúť stratégiu a prístup k odbornej príprave v oblasti moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi.

Celkovým sponzorom tohto programu je Cristina Dumitrache, naša vedúca pre Slovensko. Vedenie spoločnosti Cushman & Wakefield poverené tímom pre právne predpisy, riziká a dodržiavanie predpisov, aby monitorovali dodržiavanie našich politík v tejto oblasti. Vedúci riadenia rizík a dodržiavania pravidiel je povinný pravidelne informovať vedenie o dodržiavaní našich politík v tejto oblasti.

Toto vyhlásenie sa uskutočňuje v mene subjektov spoločnosti Cushman & Wakefield na Slovensku o otroctve a obchodovaní s ľuďmi. Toto vyhlásenie bude každoročne revidované a podpísané v mene spoločnosti Cushman & Wakefield na Slovensku.


Cristina Dumitrache
Head of Slovakia